Jaarbericht

CEO-event ‘klimaat op ons bord’

Aan het begin van 2018 maakten we als Stuurgroep kennis met de nieuwe minister van LNV, Carola Schouten. Zij was vervolgens te gast op het tweejaarlijkse CEO-event in februari, dat in het teken stond van het klimaat. Meer dan 60 CEO’s waren bijeen in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen om hun ambities en acties uit te spreken tegen klimaatverandering.

Dedicated supply chain – werkbezoek Bakker Barendrecht

Voortkomend uit het CEO-event is samen met Minister Schouten een werkbezoek gebracht aan een dedicated keten van groente en fruit bij Bakker Barendrecht in Ridderkerk, onderdeel van de wereldwijd opererende Greenyard Group. Albert Heijn, Bakker Barendrecht en groente- en fruittelers zoals Uijen Tuinbouw werken al decennialang samen aan een duurzame en (financieel) gezonde keten voor alle spelers. Belangrijke thema’s als het terugdringen van voedselverspilling, minder gebruik van water, verpakkingen en gewasbeschermingsmiddelen, meer biodiversiteit en de inzet van technologie voor verduurzaming kwamen aan bod tijdens het bezoek van de minister.

Ketendialoog diervoeder
Diervoeder is een belangrijke schakel in de verduurzaming van de zuivel- en vleesketen. In het najaar organiseerde de Alliantie een stakeholder ketendialoog diervoeder i.s.m. het netwerk MeatNL waarin de Alliantie, LNV en Dierenbescherming samenwerken aan de verdere verduurzaming en marktontwikkeling van de vleesketen. Een grote opkomst met zo’n 80 personen vanuit Alliantie, ngo’s, overheid en wetenschap/kennisinstituten. Centraal stond de vraag of regionalisering van grondstoffen bijdraagt aan duurzamer diervoeder. Belangrijkste conclusie was dat regionalisering van sourcing niet per se duurzamer is. Dichtbij wanneer het kan en ver weg als het moet.

LNV-visie landbouw, natuur en voedsel

Na de zomer bracht de minister haar visie uit voor een kringlooplandbouw. Daarbij wordt voortgebouwd op hetgeen in de keten al gaande is. Er worden doelen gesteld en het is aan de bedrijven om ‘het hoe’ te bepalen. Het toetsingskader, de zogenoemde meetlat met 9 punten uit de visie, zullen we goed kunnen gebruiken in de complexe afweging tussen de duurzaamheidsthema’s.

Voedselverspilling tegengaan
Voedselverspilling staat sinds 2014, toen de Alliantie het jaar tegen voedselverspilling uitriep, onverminderd hoog op onze agenda. In 2018 zijn pilots van start gegaan voor een zelfmonitor i.s.m. met de WUR. De Alliantie is ervan overtuigd dat zelf meten meer inzicht geeft en daarmee een management-tool biedt voor bedrijven en sectoren om verspilling te verminderen en reststromen nuttig toe te passen. De zelfmonitor is een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om te komen tot 50% reductie van voedselverspilling in 2030 en aan de Stichting ‘Samen tegen Voedselverspilling’. Naast koploperbedrijven uit de achterban is de Alliantie ook zelf actief in deze Stichting.

In 2018 lopen de laatste innovatiepilots van CARVE – improved valorisation & resource efficiency – ten einde en de eerste helft van 2019 vindt de oplevering plaats met o.a. een communicatietool en een eindbijeenkomst. Doel van de projecten is het vergroten van de bewustwording in de keten en samen oplossingen te ontwikkelen. Voorbeelden betreffen het beter aansluiten van besteleenheden op de vraag, verpakkingswijze en invloed op het bewaargedrag van de consument bij met name diepvriesproducten, meten van nevenstromen en nieuwe producten van oud brood.
De samenwerking met de Voedselbanken is ook in 2018 constructief voortgezet. Deze samenwerking is heel praktisch ingestoken. Vragen vanuit de Voedselbanken voor de Alliantie lagen dit jaar met name op het ter beschikking stellen door het bedrijfsleven van logistieke deskundigheid en diepvriescapaciteit en natuurlijk donatie van voedsel.

Projecten

1. Datastromen en transparantie: Trusted Source
Dit betreft een project dat voortkomt uit een pilot samen met LNV, dat erop was gericht om de transparantie in de voedselketen te vergroten. De aanbevelingen uit de kwartiermakersfase zijn opgevolgd in het meerjarige project Trusted Source voor een betrouwbaar systeem van verbindingen van databronnen, die eenduidig zijn en voor iedereen toegankelijk. In 2018 is in samenwerking met de Alliantie een aantal projecten gestart in verschillende ketens en sectoren, onder andere in versproducten en catering. De Alliantie fungeert als stuurgroep voor dit project.

2. Ketendialoog: TSC
Een driejarige samenwerkingsproject met The Sustainability Consortium (TSC) loopt ten einde. Dit project biedt bedrijven instrumenten om de duurzaamheid van hun producten te verbeteren en hierover met afnemers en leveranciers het gesprek aan te gaan. In 2019 worden de resultaten in een handig communicatiemiddel toegankelijk gemaakt.

Toekomstagenda 2020-2025
Het afgelopen jaar heeft de Alliantie haar agenda 2020-2025 herijkt. De Alliantie wil nog meer focus aanbrengen en zich richten op de volgende uitdagingen: klimaat, circulaire economie, biodiversiteit en een integrale benadering van duurzame en gezonde voeding. We ondersteunen de (inter)nationale doelstellingen voor 2030 voor klimaat en reductie van voedselverspilling. De negen verduurzamingsthema’s, duurzaamheidshotspots in ketens, SDG’s en de meetlat uit de landbouwvisie zijn daarvoor de structuur en het kompas. We blijven ketenprojecten initiëren, zorgen
voor een beter begrip van afwegingen en keuzes die bedrijven maken in het verduurzamingsproces, bevorderen transparantie, maken koplopers in verduurzaming zichtbaar en richten ons vooral op het brede middenveld, omdat daar de grootste impact gerealiseerd kan worden.

Actieagenda 2019
In 2019 ronden we de projecten met TSC en CARVE af en delen we de kennis in de keten om ketendialogen te bevorderen, verspilling te reduceren en restromen goed te benutten. We organiseren een afrondende ketendialoog gewasbeschermingsmiddelen in samenwerking met het GroentenFruit Huis. De pilots voor de zelfmonitor voedselverspilling lopen door en in 2019 zullen we samen met LNV verkennen of een onafhankelijke monitor verduurzaming voedselketen mogelijk is. Dit betreft een aanvulling op de huidige monitor duurzaam voedsel die gebaseerd is op keurmerken.

In 2019 zetten we nieuwe thema’s op onze agenda zoals dedicated chains en true pricing, in samenwerking met LNV. Tevens organiseren we een ketendialoog over een integrale benadering van duurzaam en gezond. Op het moment dat er een klimaatakkoord is en het deltaplan biodiversiteit op tafel ligt, gaan we ons inzetten om dit in ketenverband verder te brengen. In de verschillende overleggen is de Alliantie via haar ketenpartners goed aangesloten.

De Alliantie zal ketensamenwerking blijven stimuleren en vindt het daarbij belangrijk om te helpen in het complexe vraagstuk van wat nu precies duurzamer is, op basis van welke afwegingen bedrijven het beste keuzes kunnen maken. De keuze voor het ene thema, heeft immers een mogelijk nadelig effect op een ander thema. Denk aan meer dierenwelzijn versus minder uitstoot aan broeikasgassen. Onderbouwd, weloverwogen, gebaseerd op feiten en met oog voor het maatschappelijk debat, dat is onze insteek. Het agenderen van onderwerpen, zoals de kansen van slimme technologie, speelt daarbij een belangrijk rol en daar zal de Alliantie zich ook het komende jaar voor inzetten. Bij dit alles rekenen we op een voortzetting van onze plezierige contacten en samenwerking.

Voor nu goede feestdagen toegewenst en een succesvol 2019.
Namens de Stuurgroep Alliantie Verduurzaming Voedsel,
Aalt Dijkhuizen, Voorzitter

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie