9 Verduurzamingsthema’s en hotspots

9 Verduurzamingsthema’s en hotspots

De Alliantie geeft structuur aan het verduurzamingsproces aan de hand van negen duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidshotspots.

De negen duurzaamheidsthema’s zijn:

 • Arbeid
 • Biodiversiteit
 • Dierenwelzijn en gezondheid
 • Eerlijke handel
 • Emissies naar de lucht
 • Energie
 • Grondstoffen en reststromen
 • Transport
 • Water en bodem

De productie van elk soort voedsel heeft duurzaamheidseffecten. Het gaat gepaard met allerlei factoren: van energiegebruik, transport, gebruik van grondstoffen tot verpakkingsmaterialen of watergebruik. Ook bewaren, bereiding, voedselverspilling en afvalverwerking wegen mee. Voor de Alliantie is verduurzaming een continu proces en spreekt daarom van ‘verduurzaming’ en ‘duurzamer’- waarbij ‘zo duurzaam mogelijk’ het einddoel is.

Arbeid: zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de westerse wereld en elders.

Biodiversiteit: behouden en vergroten van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten en ecosystemen.

Dierenwelzijn en gezondheid: zorg voor fysieke en gevoelsmatige (wel)gesteldheid van dieren.

Eerlijke handel: zorgdragen voor een menswaardig bestaan, creëren van kansen voor mensen om dit ook op eigen kracht te bereiken.

Emissies naar de lucht: reductie en vermijden van uitstoot van broeikasgassen (CO2) en overige schadelijke emissies.

Energie: verantwoord gebruik van energie en zo veel mogelijk gebruik van duurzame energie.

Grondstoffen en reststromen: voorkomen en terugdringen van de hoeveelheid afval, benutten van reststromen en tegengaan van voedselverspilling.

Transport: efficiënte logistieke processen realiseren die bijdragen aan verbeteringen voor het milieu en het tegengaan van geluidsoverlast.

Water en bodem: verantwoord gebruik van water en het voorkomen van emissies naar het grond- en oppervlakte water en uitputting van de bodem.

Hotspots

Vanuit de negen thema’s heeft de Alliantie een verdere concretiseringslag gemaakt – in samenwerking met The Sustainability Consortium (TSC) – voor twee grote productgroepen(groenten/fruit en vlees). Hiermee krijgen bedrijven meer inzicht in de thema’s waar de meeste duurzaamheidsimpact is te realiseren.  Voor verduurzaming zijn vele routes en maatregelen die bedrijven kunnen nemen, afhankelijk van het type bedrijf en zijn plaats in de keten. Met de hotspots beoogt de Alliantie dat de gehele keten in een productgroep een gezamenlijke richting uitgaat om steeds verder te verduurzamen, ‘de bodem omhoog’.

Voor vlees zijn de hotspots onder meer:

 • biodiversiteit
 • emissies
 • mestmanagement
 • dierenwelzijn
 • energiebesparing
 • reststromen
 • eiwittransitie.

Voor groenten en fruit zijn de hotspots onder meer:

 • gewasbeschermingsmiddelen
 • meststoffen
 • bodem
 • biodiversiteit
 • energiebesparing
 • broeikasemissies
 • arbeidsvoorwaarden
 • voedselverspilling
 • watergebruik

De Alliantie organiseert rond thema’s en hotspots om ketenkennisdialogen voor bewustwording en agendasetting. Om vervolgens bedrijven en ketens aan te sporen in het verdere verduurzamingsproces, waarbij samenwerking tussen partners in de ketens steeds centraal staat.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie