Stichting Super Supermarkt

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met TNO. Het doel van dit keurmerk is het ondersteunen en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onder supermarktenondernemers. De MVO Prestatieladder vormt de kapstok van het keurmerk.

Zelfstandige supermarktondernemers laten met het Super Supermarkt Keurmerk zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen, lokaal betrokken zijn en duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Supermarktondernemers die het keurmerk behalen voldoen aan zeven criteria: 

     - Duurzaam met Energie
     - Lokale betrokkenheid
     - Assortiment
     - Afvalinzameling- en reductie
     - Veiligheid & Preventie
     - Personeelsbeleid
     - Transport & LogistiekBedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Het SSK thema Personeelsbeleid gaat in op de wijze waarop supermarktondernemers met hun personeel omgaan. Zijn er bijvoorbeeld ook gehandicapten en/of Wajongers in dienst? Worden er goede arbeidsvoorwaarden geboden, zoals een aanvullende pensioenregeling, een vertrouwenspersoon en personeelsuitstapjes? Is er sprake van medezeggenschap? Wordt loopbaanontwikkeling gestimuleerd?

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Dierenwelzijn komt binnen het SSK terug in het thema Assortiment. Een supermarktondernemer kan hierin zijn steentje bijdragen door de verkoop van biologisch vlees, diervriendelijk verkregen zuivelproducten, eieren van vrije uitloop kippen, vis met het MSC keurmerk en tot slot ook vleesvervangers.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Eerlijke handel komt binnen het SSK terug in het thema Assortiment. Het SSK toetst of een ondernemer ook maatschappelijk verantwoorde producten in zijn schappen heeft liggen. Verkoopt de supermarkt bijvoorbeeld vis met het MSC keurmerk, Fairtrade producten, biologische producten en diervriendelijke producten? Een ondernemer die het keurmerk verdient houdt bij de samenstelling van het assortiment ook rekening met maatschappelijke belangen.

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  In aansluiting op het thema Duurzaam met Energie wordt binnen het SSK nagegaan met welke koelinstallatie wordt gewerkt. CO2-koeling is klimaatvriendelijk, omdat er bij lekkage geen bijdrage aan het broeikaseffect optreedt. Uitstoot komt daarnaast ook terug in het SSK thema Transport & Logistiek. Een SSK ondernemer kan hierin bijdragen door bij thuisbezorgen bijvoorbeeld één keer per dag te rijden, in plaats van telkens opnieuw voor iedere bestelling. Daarnaast draagt grootschalige, gecombineerde aanlevering en het faciliteren van een laadpunt voor elektrische mobiliteit bij aan het reduceren van uitstoot.

  Keurmerken
 • Energie

  Duurzaam met Energie is een van de zeven thema's die centraal staat binnen het SSK. Dit thema omvat criteria die betrekking hebben op het gebruik van energie. Getoetst wordt of de ondernemer bewust omgaat met energieverbruik, bijvoorbeeld door het inrichten van energiebesparende maatregelen, het verbeteren van de energiehuishouding en het afnemen van duurzame energie.

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Reststromen komt terug binnen het SSK thema Afvalinzameling- en Reductie. Hierbij wordt getoetst of een supermarkt op een verantwoorde manier omgaat met emissies, afval(water) en afvalstoffen. Startpunt is het beperken van afval. Een supermarktondernemer reduceert de hoeveelheid derving door efficiënt voorraadmanagement in te richten en door kwetsbare producten goed te verpakken en te koelen. Het weggooien van producten kan daarnaast worden beperkt door tijdig af te prijzen bij een korte houdbaarheidsdatum en/of door niet-verkoopbare producten te schenken aan voedselbanken. Ten tweede wordt binnen dit thema nagegaan of een ondernemer afvalscheiding stimuleert. Enerzijds binnen de winkel richting het personeel, door interne scheidingsbakken en het inrichten van milieuvriendelijke afvalstromen. Daarnaast ook richting de consument door het faciliteren van verschillende inzamelingsmogelijkheden.

  Keurmerken
 • Transport

  Transport & Logistiek is een van de centrale pijlers binnen het SSK. Logistieke processen worden geoptimaliseerd door het aantal leveringen te minimaliseren. Magazijnefficiënt werken en grootschalige, gecombineerde aanlevering is hiervoor voorwaarde. Transport kan op een efficiënte manier worden ingericht door bijvoorbeeld bij thuisbezorgen één grote ronde per dag te rijden in plaats van telkens opnieuw per bestelling.

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Een van de pijlers binnen het SSK is Afvalinzameling- & Reductie. Binnen dit thema wordt ook ingegaan op het gebruik van water en het voorkomen van watervervuiling. Een SSK gecertificeerde supermarktondernemer draagt hier op een positieve manier aan bij door onder andere het watergebruik te beperken en door duurzame schoonmaakmiddelen te gebruiken.

  Keurmerken