Royal FrieslandCampina

Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de hele wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen zoals kindervoeding, zuiveldranken, kaas, yoghurt, toetjes, boter- en roomproducten, zuivelingrediënten
en -halffabricaten.

FrieslandCampina brengt het beste van twee werelden samen. Het vakmanschap en ondernemerschap van de leden-melkveehouders wordt gecombineerd met de expertise van de medewerkers;
van de kwaliteit van het grasland waarop de koeien grazen tot het op de markt brengen van smakelijke en gezonde zuivelproducten. Dat doet FrieslandCampina op een duurzame manier.Bekijk de merken van Royal FrieslandCampina

Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  The way we work

  FrieslandCampina heeft de ambitie om de meest succesvolle, professionele en aantrekkelijke zuivelonderneming ter wereld te creëren. Ook voor haar medewerkers. De bedrijfscultuur en werkomgeving van FrieslandCampina zijn gericht op maximale ontplooiing van talent en het bevorderen van zelfstandigheid en ondernemerschap van haar medewerkers. FrieslandCampina doet dit door het aanbieden van relevante trainingen en opleidingen. Daarnaast biedt FrieslandCampina een goede en veilige werkomgeving. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan veiligheid op en rond de werkvloer.

  Lees meer: werken bij FrieslandCampina

 • Biodiversiteit

  Natuur- en landschapsbeheer door leden-melkveehouders

  FrieslandCampina vindt het belangrijk dat melk en andere grondstoffen die nodig zijn voor zuivelproducten op duurzame wijze zijn geproduceerd. Daarbij gaat het om methoden voor landbouw en melkveehouderij die zo min mogelijk impact op het milieu hebben, diervriendelijk zijn en een bijdrage leveren aan maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij.

  Melk is een natuurproduct. Biodiversiteit is essentieel voor de instandhouding van het ecosysteem en daarmee medebepalend voor de veerkracht van de zuivelsector. De zorg van leden-melkveehouders van FrieslandCampina voor het beheer van natuur en landschap op en rond het melkveebedrijf, beïnvloeden de biodiversiteit. In de ambitie van FrieslandCampina om de melkveehouderij verder te verduurzamen, is het behoud en de versterking van biodiversiteit dan ook een belangrijk thema.

  Lees meer: duurzame melkveehouderij

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Foqus planet en weidegang

  Via het Foqus planet-programma voor leden-melkveehouders, zijn naast energie & klimaat, weidegang en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van dieren op de boerderijen belangrijke thema’s. Leden-melkveehouders van zuivelcoöperatie FrieslandCampina krijgen via workshops, leerbedrijven en een eigen webomgeving, voorlichting en ondersteuning op het gebied van diergeneesmiddelengebruik, uiergezondheid, klauwgezondheid, energiebesparing en weidegang. FrieslandCampina heeft het Convenant Weidegang ondertekend en stimuleert weidegang onder haar leden door het uitbetalen van een premie.

  Lees meer: Foqus planet

 • Eerlijke handel

  Verantwoord geproduceerde grondstoffen

  FrieslandCampina koopt voor zover mogelijk verantwoord geproduceerde grondstoffen in. Ze werkt onder andere samen met Solidaridad voor de duurzame inkoop van tropisch fruit en met FSC en PEFC voor verpakkingsmaterialen afkomstig uit duurzaam beheerd bos. Verder is FrieslandCampina lid van de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) en maakt ze alleen gebruik van Utz gecertificeerd cacao. Ook op de leden-melkveebedrijven is aandacht voor duurzame inkoop van grondstoffen. FrieslandCampina is lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS) en werkt hierin samen met het WNF, het Initiatief Duurzame Handel, Solidaridad en de Stichting Natuur & Milieu. Doel is dat in 2015 100 procent van het sojaschroot, toegepast in veevoer, RTRS gecertificeerd is. Daarnaast helpt FrieslandCampina via haar Dairy Development Programme lokale melkveehouders bij het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van hun melkproductie om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

  Lees meer: efficiënte en duurzame productieketens

 • Emissies naar de lucht

  Reductie broeikasgassen

  De aanpak van emissies als CO2 en methaan zijn een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsprogramma voor zowel de leden-melkveehouders als voor de productielocaties van FrieslandCampina. Ten opzichte van 1990 wil de zuivelonderneming in 2020 dertig procent minder broeikasgas uitstoten.

  Lees meer: duurzame melkveehouderij

 • Energie

  Duurzame energie uit agrarisch domein

  FrieslandCampina streeft naar efficiënte en duurzame productieketens. Dat begint bij een duurzame melkveehouderij en de inkoop van duurzame grondstoffen, maar ook bij productielocaties door het terugdringen van gebruik van energie, water en afvalwater.

  FrieslandCampina wil groei op een klimaatneutrale manier realiseren. Dat kan door het gebruik van duurzame energie, bij voorkeur geproduceerd door leden-melkveehouders. Via groencertificaten stimuleert FrieslandCampina leden-melkveehouders groene energie op te wekken via windmolens, zonnepanelen of biogas. Het is de ambitie van FrieslandCampina om in 2020 honderd procent groene elektriciteit te gebruiken.

  Lees meer: duurzame melkveehouderij

   

 • Grondstoffen en reststromen

  Grondstoffen uit duurzaam gemanagede bronnen

  FrieslandCampina vindt het belangrijk dat melk en andere grondstoffen die nodig zijn voor zuivelproducten op verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Daarbij gaat het om methoden voor landbouw en melkveehouderij die zo min mogelijk impact op het milieu hebben, diervriendelijk zijn en een bijdrage leveren aan maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij.

  Samen met producenten en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan maatschappelijk verantwoorde productie van soja(schroot) en het verduurzamen van de sojaketen. Het streven is dat de veevoerindustrie in Nederland in 2015 alleen sojaschroot inkoopt die verbouwd is volgens de criteria van de Round Table on Responsible Soy (RTRS).

  Lees meer: efficiënte en duurzame productieketens

 • Transport

  CO2-reductieplan voor transport

  FrieslandCampina streeft ernaar de voorziene groei van haar activiteiten klimaatneutraal te realiseren, in de gehele keten van koe tot consument. De onderneming wil dit bereiken door samen met de leden-melkveehouders en ketenpartners te werken aan efficiëntieverbetering op het gebied van energie, door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het stimuleren van de productie van duurzame energie op melkveebedrijven en het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.

  Daarom heeft FrieslandCampina een CO2-reductieplan voor het transport van melk van de melkveebedrijven van leden-melkveehouders naar de productielocaties van de zuivelonderneming en het transport tussen productlocaties. Daarbij gaat het om het efficiënter maken van de transportroutes, het verminderen van brandstofverbruik door het invoeren van het zogeheten ‘Nieuwe Rijden’ en de inzet van alternatieve duurzame brandstoffen.

  Lees meer: efficiënte en duurzame productieketens

 • Water en bodem

  Waterbesparing

  FrieslandCampina wil het energieverbruik per kilo eindproduct zoveel mogelijk beperken en heeft zichzelf als doel gesteld om in het jaar 2020 een reductie van 20 procent te realiseren ten opzichte van het jaar 2010. Ook voor water en afval zal in 2020 een 20 procent lager verbruik moeten gelden. Waterbesparing is een belangrijk aandachtsgebied voor FrieslandCampina. Op diverse plaatsen wordt gewerkt aan vermindering van het watergebruik en het hergebruik van water. In samenwerking met drinkwaterleveranciers heeft FrieslandCampina nieuwe technologieën ontwikkeld die het mogelijk maken water vaker te hergebruiken. Centraal daarbij staan het hergebruiken van schoon water en het minimaliseren van afvalwater.

  Lees meer: efficiënte en duurzame productieketens

Merken van Royal FrieslandCampina