PepsiCo Nederland BV

PepsiCo en Performance with Purpose

PepsiCo is een van de grootste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven ter wereld met een netto-omzet van ruim 66 miljard dollar en 274.000 medewerkers in meer dan 200 landen. PepsiCo voert een groot aantal merken, waarvan er 22 een jaarlijkse omzet hebben van meer dan 1 miljard dollar. Als PepsiCo Nederland voeren wij bekende sterke merken als Pepsi, 7UP, Mountain Dew, Gatorade, Quaker, Lay's, Doritos, Duyvis en Snack a Jacks en staan we in Nederland in de top 6 van voedingsmiddelen-bedrijven met een retailomzet van 375 miljoen euro. Momenteel zijn er ongeveer 750 medewerkers werkzaam in Nederland. Naast ons hoofdkantoor in Utrecht, hebben wij productielocaties in Rotterdam (Quaker), Zaandam (Duyvis) en Broek op Langedijk (Lay's). Daarnaast werken we samen met Vrumona voor het bottelen en het verkopen van onze koolzuurhoudende frisdranken.

Als toonaangevende multinational kunnen wij een verschil maken in vele delen van de wereld. Dat kunnen we niet los zien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Performance with Purpose is onze visie op hoe we ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons financiële succes – Performance – hand in hand moet gaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid – Purpose. Alleen op deze manier kunnen we duurzaam groeien. Deze overtuiging is diep verankerd in onze bedrijfsstrategie en is terug te vinden in alles wat we doen. We geloven dat wanneer we Voeding & Gezondheid (Human Sustainability), Milieu (Environmental Sustainability), Onze mensen (Talent Sustainability) en Communities in onze strategie verankeren, we efficiënter kunnen produceren, de beste talenten kunnen aantrekken en behouden en we wereldwijd onze concurrentiepositie versterken. We zijn dan ook continu bezig te kijken hoe we onze producten en processen, onze milieu-impact en werkomgeving kunnen verbeteren zodat deze bijdragen aan een duurzame toekomst. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers en producten een afspiegeling vormen van de samenleving: we nemen lokale werknemers in dienst, maken producten die passen bij de lokale smaken en werken samen met lokale bedrijven, instanties en overheden.

In alle fabrieken en kantoren zoeken we continu naar mogelijkheden om ons energie-, water- en materialenverbruik te verminderen. Er zijn Green Teams die kijken hoe milieuvriendelijk er gewerkt wordt en waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Een gezondere toekomst voor alle mensen en onze wereld betekent een succesvollere toekomst voor PepsiCo. Dat is onze belofte.

Best Global Green Brands 2013

Pepsi staat op nummer 26 in de lijst van 'Best Global Green Brands' samengesteld door Interbrand, een toonaangevend wereldwijd brand consultancy-bedrijf. Jaarlijks wordt onderzocht hoe merken presteren op het gebied van duurzaamheid en hoe deze inspanningen worden gezien in de publieke opinie. Van de 50 bedrijven op de lijst heeft Pepsi de kleinste gap (- .88) tussen de publieke perceptie op gebied van milieuduurzaamheid en de werkelijke prestaties. Het Pepsi-merkprofiel verwijst ook naar PepsiCo's inzet voor Performance with Purpose en toont PepsiCo’s recente duurzaamheidsprestaties. Meer details zijn hier terug te vinden.

Dow Jones Sustainability Index 2013

In september 2013 is PepsiCo opnieuw opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), de meest toonaangevende wereldwijde lijst voor duurzaamheid. Voor ons bedrijf is dit een erkenning voor het leiderschap en innovatieve karakter op het gebied van duurzaam ondernemen. PepsiCo is al acht opeenvolgende jaren opgenomen in de DJSI North America Index en zeven opeenvolgende jaren in de DJSI World Index. In de DJSI-analyse scoorden we als PepsiCo uitmuntend op het gebied van Code of Conduct/ Compliance, Risk & Crisis Management, Packaging en Raw Material Sourcing.

PepsiCo Sustainability Report

In 2013 is het PepsiCo Sustainability Report gelanceerd dat de inspanningen van ons bedrijf in het kader van Performance with Purpose uitlicht.
Het Sustainability Report bevat voorbeelden van de door PepsiCo bereikte doelen op het gebied van Voeding & Gezondheid, Milieu, en Onze Mensen (de pijlers van ‘Performance with Purpose’), en laat tevens de inspanningen op het gebied van wereldburgerschap zien. Het rapport beschrijft  ook de 10 doelen van PepsiCo’s Performance with Purpose, die geüpdatet en geconsolideerd zijn in 2012. 

PepsiCo Global Reporting Initiative (GRI) 

Het GRI Report is een uitgebreider en meer gedetailleerd rapport over PepsiCo’s inspanningen op het gebied van duurzaamheid dan het Sustainability Report. Het is een technischer rapport met ngo’s als doelgroep, dat zich richt op het beoordelen en ranken van agencies en investeerders in maatschappelijk verantwoorde activiteiten.

2014 World’s Most Ethical Company

Het Ethisphere Institute heeft PepsiCo in 2014 wederom uitgeroepen tot World's Most Ethical (WME) Company. PepsiCo is daarmee een van de slechts 17 bedrijven die deze aanduiding acht jaar op rij heeft verkregen.
Met de benaming 'World's Most Ethical Company' erkent het Etisphere Institute bedrijven die niet alleen uitspraken doen over 'ethische' bedrijfsvoering, maar deze uitspraken ook vertalen in concrete initiatieven.
Het Ethisphere ® Institute is een onafhankelijk onderzoekscentrum dat 'best practices' en 'compliance' op het vlak van bedrijfsethiek promoot door organisaties in staat te stellen op dit vlak een beter bestuur te voeren, risico's te beperken en relaties met medewerkers, zakelijke partners, investeerders en de overheid te versterken.
Voor meer informatie: www.ethisphere.com.Bekijk de merken van PepsiCo Nederland BV

Bedrijfsgegevens

 • PepsiCo Nederland BV
 • Zonnebaan 35
 • 3542 EB Utrecht
 • Utrecht
 • Telefoon: 030 2473811
 • Website: http://www.pepsico.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  Voor onze organisatie zijn onze medewerkers het belangrijkst. Onderdeel van onze gedragscode is dat wij een divers personeelsbestand aanmoedigen en een werkomgeving zonder discriminatie, ongewenste intimiteiten of andere vormen van intimidatie bieden. Wij respecteren de rechten en de integriteit van onze medewerkers en streven ernaar onze medewerkers eerlijk en objectief te behandelen. We willen een veilige en gezonde werkomgeving bieden en wij dulden geen enkele vorm van dwangarbeid of kinderarbeid. Daarnaast leven we alle wet- en regelgeving voor werkgevers na.

  Tevens willen we een ondersteunende en inspirerende werkplek bieden waar mensen zich thuis, gerespecteerd en gestimuleerd voelen. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich gewaardeerd voelen om hun eigen bijdrage aan de organisatie en dat tegelijkertijd hun verschillen en hun werk- en privébalans worden gerespecteerd. We voeren een actief diversiteitsbeleid dat is gericht op een betere man/vrouw verhouding maar ook op etnische diversiteit.

  Onze doelstelling is dat de diversiteit van onze medewerkers een afspiegeling is van de diversiteit van de bevolking in de gebieden waar we actief zijn, en dat de prestaties van onze medewerkers eerlijk worden beoordeeld op basis van hun bijdrage en resultaten.

  PepsiCo moedigt een veelzijdige cultuur aan waarin alle medewerkers hun best kunnen doen. Dit betekent:

  - dat we open staan voor verschillen en de voordelen hiervan erkennen
  - dat we elkaar met respect en eerlijkheid behandelen
  - dat we een sfeer van vertrouwen en open en eerlijke communicatie scheppen.

  We respecteren de privacy van onze medewerkers en we bewaren geen informatie over medewerkers voor zover dat niet noodzakelijk voor de werkzaamheden van het bedrijf of wettelijk verplicht is.

  Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zich op een verantwoordelijke en ethisch verantwoorde wijze gedragen, dat zij zich op consistente wijze aan de betekenis en intentie van de PepsiCo-gedragscode houden en dat zij te allen tijde met integriteit handelen. Van managers en leidinggevenden wordt verwacht dat zij de gedragscode in onze bedrijfsprocessen en -praktijken uitdragen, dat zij fungeren als positief voorbeeld door het opstellen en naleven van hoge ethische standaarden en dat zij een ethisch klimaat creëren door handelingen die in overeenstemming zijn met deze gedragscode aan te moedigen en te belonen. 

  PepsiCo Nederland 2019 Top Employer Nederland

  PepsiCo Nederland is op donderdag 7 februari door het Top Employers Institute voor de 9e keer gecertificeerd als Top Employer Nederland. Top Employers zijn werkgevers van het hoogste niveau, die hard gewerkt hebben om hun HR-beleid vorm te geven, te implementeren en continu te verbeteren. Zij geven kansen aan medewerkers door het opzetten van strategische en doordachte programma's die een werkplek creëren waar medewerkers kunnen groeien.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Als wereldwijd voedingsmiddelenbedrijf, maakt landbouw onderdeel uit van onze ecologische footprint. Wij werken daarom samen in de agrarische keten om efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen.In 2010 hebben wij richtlijnen opgezet voor duurzame landbouw. De richtlijn omvat negen milieu-indicatoren, te weten water, bodem, energie, broeikasgassen, luchtkwaliteit, biodiversiteit, afval, agrochemische en voedingsstoffen. Er wordt nu gewerkt aan het verder opnemen van sociale en economische doelstellingen in deze richtlijn. We geven wereldwijd trainingen aan lokale boeren over waterbesparing, afvalhergebruik, behoud en vruchtbaarheid van de bodem, water-en luchtkwaliteit, behoud van biodiversiteit en gebruik van chemicaliën. Dit verhoogt de productiviteit van de bedrijven en het inkomen van de boeren en verbetert daarmee de kwaliteit van leven in veel gemeenschappen. In Nederland hebben we samen met onze telers aardappelrassen ontwikkeld om de opbrengsten te verhogen en te zorgen voor een betere kwaliteit  van de aardappels voor onze producten. Wij richten ons op meerdere agronomische doelstellingen: hoge kwaliteit voor de beste chips, hoog rendement voor de teler, hoge resistentie voor minder kwetsbare aardappels en een goede ronde aardappel, die minder bijproduct geeft.

 • Eerlijke handel

  Gedragscode voor leveranciers

  In de PepsiCo-gedragscode voor leveranciers worden de zakelijke gedragsnormen uiteengezet waaraan leveranciers van PepsiCo worden geacht zich te houden. Deze gedragscode heeft betrekking op leveranciers, verkopers, contractors, consultants, bureaus en andere aanbieders van goederen en diensten die zaken met PepsiCo-bedrijven waar dan ook ter wereld doen of dat wensen te doen.

  PepsiCo verwacht van leveranciers dat zij op verantwoordelijke en transparante wijze integer en eerlijk zaken doen en dat zij zich aan de volgende normen houden:

  1. Alle geldende wet- en regelgeving in alle betreffende landen naleven.

  2. Eerlijke concurrentie zonder steekpenningen of smeergeld te betalen en zonder iets van waarde aan te bieden om zo een ongepast voordeel te behalen.

  3. Medewerkers eerlijk en objectief behandelen, onder andere op het gebied van salaris, werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden.

  4. Mensenrechten respecteren en alle vormen van dwangarbeid verbieden.

  5. Garanderen dat er geen enkele vorm van kinderarbeid voor de bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt.

  6. Het recht op vrijheid van vereniging van alle medewerkers respecteren, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

  7. Veilige en menswaardige arbeidsomstandigheden bieden aan alle medewerkers.

  8. De bedrijfsvoering op milieuvriendelijke wijze uitvoeren en alle geldende milieuwet- en regelgeving naleven.

  9. De boekhouding en archivering worden uitgevoerd in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving, de belastingwetten en de algemeen aanvaarde boekhoudkundige praktijken.

  10. Producten en diensten leveren die aan alle toepasselijke kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen

  11. Naleving van deze gedragscode bevorderen door gepaste beheerprocessen te implementeren en mee te werken aan alle redelijke beoordelingsprocessen waarom PepsiCo verzoekt.

  12. Het beleid van PepsiCo naleven op het gebied van geschenken en amusement en op het gebied van belangenconflicten tijdens het zakendoen met PepsiCo-medewerkers.

   

   

   

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Wij zien het als onze taak om in de gehele productieketen rekening te houden met het milieu. Dit houdt in dat wij voortdurend streven naar een lagere belasting van het milieu. Wij werken daarom continu aan het verduurzamen van onze processen en productie. Dit doen wij bijvoorbeeld door water- en energieverbruik te verminderen en minder afval te produceren. Ook werken we continu aan efficiëntere productie- en transportmethoden met minder CO2-uitstoot.

  Wereldwijd hebben we onze broeikasemissie van 2008-2012 constant gehouden, ondanks een groei van 7% in food volume en van 12% in beverage volume.

  Agro: de Cool Farm Tool

  De Cool Farm Tool is een gebruiksvriendelijke rekentool waarmee boeren binnen enkele minuten hun broeikasgas-voetafdruk kunnen schatten en duurzamere opties kunnen testen en vergelijken. Zo kunnen onze telers eenvoudig de CO2-uitstoot meten en waar mogelijk reduceren.

  Als wereldwijd voedingsmiddelenbedrijf, maakt landbouw onderdeel uit van onze ecologische footprint (zie info over Agro onder Biodiversiteit).

  Keurmerken
 • Energie

  Wij zien het als onze taak om in de gehele productieketen rekening te houden met het milieu. Dit houdt in dat wij voortdurend streven naar een lagere belasting van het milieu. Wij werken daarom continu aan het verduurzamen van onze processen en productie. In 2015 verwachten we ons energieverbruik per eenheid product met 20% te hebben verminderd ten opzichte van 2006. Dit doen wij bijvoorbeeld door energieverbruik in onze fabrieken te verminderen.

  Duyvis fabriek in Zaandam

  Onze Duyvis fabriek heeft bovenstaande PepsiCo-energiedoelstelling in maart 2014 bereikt. 
  Inmiddels bespaart deze fabriek 40% op electriciteitsverbruik en 25% op gasverbruik (tov 2006). Van deze besparingen kunnen 700 gezinnen een heel jaar elektriciteit gebruiken en 240 gezinnen gas. De fabriek heeft dit onder andere bereikt door om te schakelen naar energiezuiniger apparatuur, efficiënter gebruik van energie, een efficiëntere productie en vermindering van productie-afval.

  Energiebesparing: wind- en zonne-energie 

  We kijken wereldwijd naar mogelijkheden op het gebied van alternatieve energie. Zo staat er in Texas een ‘near net-zero energy plant’ die alle benodigde energie opwekt uit de wind en de zon. In Nederland zijn we begin 2014 voor al onze productievestigingen overgestapt op groene energie, opgewekt door in Nederland gevestigde windmolens. Per 1 januari 2014 wordt 15% van de behoefte aan elektriciteit van de fabriek in Broek op Langedijk door de windmolen van een van onze agropartners geleverd.

  Biogas fabriek Broek op Langedijk

  In onze fabriek in Broek op Langedijk maken we biogas uit ons afvalwater. Vanaf 2012 wordt dit biogas rechtstreeks gebruikt in de procesverwarming van de chipsbaklijnen. Hiermee wordt 2% gas bespaard (80 huishoudens).

  Warmtewisselaar Broek op Langedijk

  In de fabriek in Broek op Langedijk wordt dmv een warmtewisselaar de bakdamp die vrijkomt bij het bakken van de aardappels omgezet naar energie om het hele pand te verwarmen en delen van het productieproces. Dit bespaart jaarlijks energie om 200 huishoudens van verwarming te voorzien.

   

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Grondstoffen

  Aardappels

  Samen met onze telers hebben we aardappelrassen ontwikkeld om de opbrengsten te verhogen en te zorgen voor een betere kwaliteit van de aardappels voor onze producten. Wij richten ons op meerdere agronomische doelstellingen: hoge kwaliteit voor de beste chips, hoog rendement voor de teler, hoge resistentie voor minder kwetsbare aardappels en een goede ronde aardappel, die minder bijproduct geeft.

  Sustainable Farming Initiative 

  PepsiCo lanceerde het Sustainable Farming Initiative met 36 pilot programma’s in 14 landen in 2011 en 2012.

  Verpakkingen

  We hebben het verpakkingsgewicht van onze producten wereldwijd sinds 2008 met 350 miljoen pond gereduceerd.

  FSC-gecertificeerd karton

  In Nederland zijn al onze kartonnen omdozen sinds juli 2011 FSC-gecertificeerd. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

  Land Policy: verplichtingen inzake duurzame landbouw en ondersteuning van lokale gemeenschappen

  Voortbordurend op de policies en programma's die PepsiCo reeds hanteert op gebied van leveranciersgedragscodes, duurzame landbouw en milieuveiligheid en -gezondheid, heeft PepsiCo in maart 2013 een land policy opgesteld. Deze land policy behelst een zero tolerance met betrekking tot illegale activiteiten in onze supply chain en verdringing van landeigenaren van hun legitieme grondbezit.

  UTZ-gecertificeerde cacao

  Sinds begin dit jaar koopt Quaker UTZ-gecertificeerde cacao in voor de Quaker Cruesli Chocolade varianten. Hiermee steunt Quaker duurzame cacaoteelt. 
  UTZ Certified staat voor duurzame landbouw met betere kansen voor boeren, hun families en hun leefomgeving. Dankzij het UTZ-programma leren boeren betere landbouwmethodes, creëren zij betere werkomstandigheden en zijn zij beter in staat voor hun kinderen en de natuur te zorgen. Ga naar www.utzcertified.org voor meer informatie over UTZ Certified.
  Onze keuze voor UTZ-gecertificeerde cacao past in de Performance with Purpose visie van PepsiCo. Deze visie ligt ten grondslag aan alles wat wij doen: bij PepsiCo zijn we er namelijk van overtuigd dat ons financiële succes – Performance – hand in hand gaat met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid – Purpose.

  Reststromen

  In 2012 werd meer dan 91 procent van het vaste afval van PepsiCo-fabrieken wereldwijd nuttig gebruikt, zoals voor recycling.

  In al onze fabrieken in Nederland vindt gescheiden inzameling plaats van papier, karton, plastic, hout en staal. Meer dan 90% van de restproducten en het afval afkomstig uit onze fabrieken in Nederland wordt hergebruikt of gerecycled. Zo worden de restproducten veelal afgezet als diervoeding en gaat het zetmeel uit het proceswater van de aardappels naar de lijmindustrie. De restbakolie gaat naar de biodieselindustrie. De overige afvalstromen worden verbrand waarmee energie wordt teruggewonnen.

   

  Keurmerken
 • Transport

  Lean and Green Award

  In november 2013 heeft PepsiCo Nederland de 'Lean & Green Award' verkregen. Deze award wordt uitgereikt aan organisaties die zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken.
  'Lean and Green' is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Doel van dit programma is organisaties te stimuleren om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig de belasting van het milieu reduceren.
  Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen dat zij 20% CO2-reductie kan behalen in vijf jaar tijd, komt zij in aanmerking voor de Lean and Green Award. Organisaties die hun 20% CO2-doelstelling daadwerkelijk hebben gerealiseerd, ontvangen de Lean and Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean and Green-ambitie.

  PepsiCo Nederland heeft als doelstelling om in 5 jaar de CO2-uitstoot voor transport van zijn producten ten opzichte van 2010 te verminderen met 20% en heeft na toetsing van TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) hiervoor de Lean and Green award ontvangen.

  De maatregelen die bijdragen aan dit plan zijn:

  • Reductie van 'lege' kilometers. Sinds januari 2011 werkt PepsiCo in Nederland samen met distributeur Kuehne + Nagel. Via deze samenwerking met Kuehne + Nagel wil PepsiCo Nederland het aantal 'lege' kilometers in het netwerk reduceren. Dit gebeurt onder andere door te rijden met LZV-vrachtwagens (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie). Het gebruik van deze trailers vergroot eveneens de flexibiliteit.
  • Technologische verbeteringen van het wagenpark. Sinds 2013 maakt PepsiCo Nederland voor transport van zijn producten gebruik van nieuwe, zuinigere voertuigen die de oudere voertuigen gedeeltelijk zullen vervangen.
  • Gebruik van een BREEAM-gecertificeerd warehouse. Dit warehouse van Kuehne + Nagel, waar de PepsiCo-producten sinds 2012 opgeslagen liggen, voldoet aan alle milieu-eisen. Bij de bouw zijn verschillende milieubesparende aspecten meegenomen, zoals hoogfrequente dynamische verlichting en verbeterde luchtdichtheid van het gebouw.


  Naast de maatregelen die al genomen zijn, wil PepsiCo Nederland ook op langere termijn CO2-reductie bewerkstelligen. Het verder consolideren van activiteiten op centrale locaties en uitgebreidere samenwerking met partners en klanten in de logistieke keten zullen het aantal lege kilometers verder reduceren.

  Reductie verpakkingsgrootte

  Sinds 2007/ 2008 zijn de verpakkingen van Quaker Cruesli® in Nederland één centimeter kleiner, waardoor er meer verpakkingen per vracht kunnen worden vervoerd. Op jaarbasis scheelt dit 40 vrachtwagens, wat gelijk staat aan 5000 km. Deze aanpassing levert ons tevens een besparing op van 30.000 kilo karton en 70.000 m2 folie (10 voetbalvelden).

   

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Wij zien het als onze taak om in de gehele productieketen rekening te houden met het milieu. Dit houdt in dat wij voortdurend streven naar een lagere belasting van het milieu. Wij werken daarom continu aan het verduurzamen van onze processen en productie. Dit doen wij bijvoorbeeld door ons waterverbruik te verminderen.

  Wereldwijd hebben we sinds 2006 ons watergebruik gereduceerd met 20% per productie-eenheid (2013) en werken we continu aan efficiënter watergebruik waarvoor we in 2012 de Stockholm Industry Water Award hebben verkregen.

  Eind 2015 wil PepsiCo wereldwijd de toegang tot schoon drinkwater van de huidige bewerkstelligde 3 miljoen verhoogd hebben naar 6 miljoen.

  PepsiCo streeft wereldwijd naar een positieve waterbalans in alle gebieden waar PepsiCo actief is.

  Watergebruik Broek op Langedijk

  Om aardappels te transporteren, te schillen en plakjes te spoelen alvorens ze gebakken worden tot chips, wordt water gebruikt. In onze fabriek in Broek op Langedijk gebruiken we zeer weinig water per kilo product, circa 5 liter/kg. Dit bereiken we onder andere door het water meervoudig te hergebruiken. Tussentijds wordt het water gezuiverd en worden de reststromen zoals schillen en zetmeel uit het water gehaald. Dit hergebruik betekent een enorme waterbesparing ten opzichte van andere chipsfabrieken waar circa 6 à 7 liter per kg wordt gebruikt.
  Ook hebben we in BoL op verschillende plaatsen in het proces watermeters geplaatst voor meer inzicht in het watergebruik. Na zorgvuldig monitoren en testen zijn standaarden vastgesteld voor het leidingwaterverbruik in de diverse processen. In de praktijk komt dit neer op een jaarlijkse waterbesparing van 13%. Dit is ca. 18.000 m3 water per jaar en staat gelijk aan het jaarlijkse watergebruik van 120 huishoudens.

  Afvalwaterzuivering

  In al onze Nederlandse fabrieken zuiveren wij het afvalwater zodanig dat het water afgevoerd kan worden via het reguliere (vuilwater)riool.

  I-crop methode

  In Groot-Brittannië is in samenwerking met de Cambridge University i-crop™ ontwikkeld, een revolutionair management-/ monitoringssysteem voor landbouwgewassen. Deze web-based, 'precisielandbouw'-technologie, is bedoeld om agrariërs te helpen meer te produceren met minder water. I-crop™ meet de input en output van de landbouwactiviteiten. Door nauwkeurige datagegevens (zo wordt door middel van bodemvochtsensoren nauwkeurig gemeten of er wel of niet beregend moet worden) kunnen telers weloverwogen beslissingen nemen over irrigatie en waterverbruik. Sinds 2012 gebruikt ook een deel van onze Nederlandse aardappeltelers deze i-crop methode.

   

  Keurmerken

Merken van PepsiCo Nederland BV