Coca-Cola

testBedrijfsgegevens

Contactgegevens

 • Directeur Public Affairs Nederland
 • Telefoon: 010-2455658

Actieve thema's

 • Biodiversiteit

  testesteste

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  MINDER ENERGIE VAN TEELT TOT RECYCLING: CO2-VOETAFDRUK TERUGDRINGEN

  Klimaatverandering bedreigt onze planeet en daarmee onze toekomst. Coca-Cola wil dan ook een bijdrage leveren aan klimaatbescherming. We streven daarom naar een afname van de CO2-voetafdruk van al onze producten en activiteiten, en in al onze verpakkingsformaten. We kijken daarbij verder dan onze eigen activiteiten als productie, koeling en distributie. Door nauwe samenwerking met partners willen we de CO2-uitstoot in de hele keten verlagen. Van het telen van ingrediënten en het maken van verpakkingen, tot het bottelen en vervoeren en het koelen en inzamelen van onze verpakkingen na consumptie.

  GOED GEKOELD MET MINDER ENERGIE

  In 2011 stonden in Nederland 69.456 koelers, 18.877 drankenautomaten en 3.269 tapinstallaties bij onze klanten. Samen zorgen ze voor een CO2-uitstoot die gelijk is  aan de gemiddelde uitstoot van 8.800 Nederlandse huishoudens. In totaal zorgt koeling voor 74,5% van onze CO2-bedrijfsvoetafdruk in Nederland. Deze cijfers dagen ons uit om voortdurend te streven naar zuinigere koeling. Sinds 2009 koopt Coca-Cola geen grote Open Front Units (OFUs) meer aan. Deze koelers zonder deuren gebruiken namelijk veel energie. Alle bestaande open koelers voorzien we, daar waar mogelijk, sinds 2011 van deuren. Inmiddels hebben we 76,9% van de open koelers in de markt op deze manier afgesloten. Dit zorgt voor een energiebesparing tot 50% per toestel.

 • Energie

  ENERGIEBESPARING

  In 2011 gebruikten we opnieuw minder energie per liter product. Verschillende maatregelen droegen daaraan bij. Eén daarvan is de invoering van een nieuw online meetsysteem waardoor energie- en watergebruik continu inzichtelijk zijn. Door het systeem, dat als eerste in Dongen werd getest, merken we te hoge verbruiken snel op en kunnen we direct actie nemen om het onnodige energie- of watergebruik te stoppen. Het systeem werd in 2011 samen met de leverancier ontwikkeld. Nieuwe technieken voor besparing en hergebruik. In 2011 zijn we gestart met een studie naar nieuwe energiebesparingsmogelijkheden. Met een externe partner kijken we of onze verlichting zuiniger kan. Ook starten we een onderzoek naar het gebruik van de restwarmte van onze buren. Naast onze productievestiging in Dongen is een  gasfabriek en een pijpleiding met warm water aanwezig. Met het onderzoek bekijken wij in hoeverre we met het gebruik van restwarmte onze stoomketels kunnen  ervangen. Als dit project slaagt zal onze CO2-uitstoot sterk dalen.

  Hernieuwbare energie

  Tegen 2020 willen we 35% van de energie die we nodig hebben voor onze productie halen uit hernieuwbare energiebronnen of uit bronnen met een lage CO2-uitstoot. Onze productievestiging in Dongen koopt sinds 2010 groene stroom in.

  Beste energiescore in de sector

  Coca-Cola heeft samen met andere producenten van niet-alcoholische dranken meerjarenafspraken over energie-efficiency (MJA3) gemaakt met de overheid. Gezamenlijk beloven we om 8% energie te besparen in de periode 2009 tot en met 2012. Met andere woorden: 2% per jaar. In het akkoord staat ook dat alle deelnemers  een energiemanagementsysteem invoeren. Die eisen zijn inmiddels vertaald in de ISO 50001, een internationale norm voor energiemanagement. In 2011 richtte de overheid het energiemanagementsysteem van onze productievestiging in Dongen door. We waren blij met de resultaten: we beantwoorden aan alle eisen. In 009, 2010 en 2011 zijn we respectievelijk 14%, 17% en 16% energie-efficiënter geworden. De overheid liet ons in een rapport weten dat onze productievestiging het  best scoort qua energie besparing in de sector niet-alcoholische dranken. Een belangrijke waardering voor de duurzaamheidsinitiatieven van onze productievestiging.

 • Grondstoffen en reststromen

  GEEN AFVAL MAAR EEN WAARDEVOLLE BRON VOOR HERGEBRUIK

  Coca-Cola biedt een ruime keuze aan verpakkingen. De verpakkingen beschermen niet alleen de kwaliteit van onze dranken, maar maken ook het transport en de verkoop mogelijk. Bovendien kunnen we via de verpakking consumenten informeren over bijvoorbeeld de ingrediënten. Eenmaal gebruikte verpakkingen ziet Coca-Cola niet als afval, maar als een waardevolle bron voor hergebruik.

  De verpakking is, van ontwerp tot recycling, verantwoordelijk voor 48% van de CO2-uitstoot van een PET-flesje Coca-Cola. Door lichtere verpakkingen, hergebruik, recycling en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen willen we zowel de CO2-uitstoot als het gebruik van grondstoffen verlagen.

  LICHTERE VERPAKKINGEN

  Bij Coca-Cola vinden we het een belangrijke verantwoordelijkheid om steeds lichtere verpakkingen te ontwikkelen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Hierdoor hebben we minder grondstoffen en energie nodig. Door lichtere verpakkingen besparen we bijvoorbeeld ook op brandstof tijdens het transport, wat weer zorgt voor minder CO2-uitstoot. Het maken van lichtere verpakkingen lukt ons alleen door nauwe samenwerking met leveranciers en door het gebruik van de modernste machines.

  Minder PET en blik

  Nadat Coca-Cola in 2010 al 17% gewichtsreductie realiseerde met onze 0,2 liter glas- en 0,5 liter PET-verpakkingen en 3% met onze 1 liter PET-verpakkingen, boekten we in 2011 opnieuw vooruitgang. Zo is het gewicht van de 1, 1,5 en 2 liter PET-fl es gedaald met respectievelijk 3%, 3% en 16%. Met de reducties in 2011 bespaarden we in totaal 276 ton PET en verminderden we onze CO2-uitstoot met 721 ton. Ten slotte nam het gewicht van het dekseltje van onze 0,33 liter blikjes af met 0,3 gram. Dat lijkt wellicht weinig, maar dat bespaart jaarlijks toch 107 ton aluminium.

  Zero afval als gezamenlijk doel

  Vrijwel al onze verpakkingen zijn goed recyclebaar. Onze blikjes, glazen flesjes en PET-flessen moeten echter wel eerst worden ingezameld voordat ze gerecycled kunnen worden. Voor de blikjes,  hervulbare glazen flessen en grote PET-flessen is dat al jaren goed geregeld. De inzameling van de kleine PET-flessen gebeurt sinds 2010 samen met  andere bedrijven en gemeenten via de campagne Plastic Heroes. Ieder jaar wordt met deze campagne meer plastic afval van Nederlandse huishoudens ingezameld. Ook in 2011 zijn er weer meer kunststofverpakkingen ingezameld, waardoor het einddoel voor 2012 van 42% al is overtroffen.

  PLANTAARDIG EN GERECYCLED MATERIAAL: EEN IDEALE COMBINATIE

  Sinds 2011 zijn onze halve liters Coca-Cola, Coca-Cola light en Coca-Cola Zero uitsluitend verkrijgbaar in de PlantBottle®-fles. Deze nieuwe verpakking is voor 22,5% gemaakt van plantaardig materiaal: suikerriet afkomstig van duurzaam beheerde plantages in Brazilië. Daarnaast bevat de fles, net als onze andere PET-fl essen, 25% gerecycled materiaal en PET gemaakt van fossiele brandstoffen als aardolie.

  De PlantBottle®-fles oogt en voelt hetzelfde als een gewone PET-fles, maar heeft een kleinere milieuvoetafdruk. Het maken van kunststof uit plantaardig materiaal zorgt namelijk voor minder CO2-uitstoot dan wanneer dit gemaakt wordt uit aardolie. Een ander voordeel is dat een deel van de grondstoffen, het plantaardig materiaal, afkomstig is van hernieuwbare bronnen, in tegenstelling tot aardolie. In 2012 breiden we ons aanbod aan PlantBottle®-flessen uit. Ook de Coca-Cola, Coca-Cola light en Coca-Cola Zero-flessen van 375 ml en 250 ml zijn dan verkrijgbaar in de nieuwe verpakking. Zo verminderen we onze CO2-uitstoot met 289 ton. Uiteraard zijn onze PlantBottle®–flessen 100% recyclebaar.

 • Transport

  STEEDS GROENER WAGENPARK

  In Nederland telt het wagenpark van Coca-Cola 390 leaseauto’s en 55 lichte bedrijfsvoertuigen. De vrachtwagens die onze producten vervoeren, zijn in beheer van onze transporteurs. Gemiddeld rijden er dagelijks zo’n 148 vrachtwagens voor ons op de weg. Doordat we onze producten lokaal produceren, distribueren en verkopen, blijft de transportafstand tussen onze productievestiging en de consument beperkt. Toch blijven we zoeken naar manieren om de CO2-uitstoot van ons  transport te verlagen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van zuinig rijgedrag. Zo zijn al onze chauffeurs van lease- en bedrijfswagens getraind in zuinig rijden.

  Vrachtwagens op biogas

  Sinds 2010 hebben we acht ecocombi’s. Deze extra lange vrachtwagens kunnen meer pallets per rit  vervoeren. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot per pallet met 20%. Sinds 2011 rijdt een van deze vrachtwagens voor 20% op biogas. Door de toevoeging van biogas vermindert de uitstoot met nog eens 16%. Sinds januari 2012 maken we gebruik van twee vrachtwagens die rijden op 100% biogas in plaats van diesel. Het biogas zorgt per vervoerde pallet voor een verlaging van de CO2-uitstoot met 80%. De vrachtwagens vervoeren onze producten naar klanten en tussen de Coca-Cola fabrieken in Nederland en België.

 • Water en bodem

  COCA-COLA WIL DE STANDAARD ZETTEN

  Water is één van de meest kostbare grondstoffen ter wereld en ook voor Coca-Cola zeer waardevol. Het is het belangrijkste ingrediënt in onze producten. Bovendien gebruiken we water voor het reinigen en spoelen tijdens het productieproces. Coca-Cola wil daarom een voortrekker zijn in verantwoordelijk omgaan met het steeds schaarsere zoete water. Concreet betekent dit dat we het watergebruik tijdens ons productieproces verlagen, zo veel mogelijk water hergebruiken en dat we onze waterbronnen beschermen. Daarnaast werken we samen met partners om in de hele ketenefficiënter om te gaan met water.

  ZUINIG OMSPRINGEN MET WATER

  In 2011 is het ons opnieuw gelukt het watergebruik in onze productievestiging in Dongen te verlagen. We introduceerden in onze productielijn voor glas ‘semi-droge baansmering’, waardoor er 30% minder water nodig is om de flesjes over de productielijn te vervoeren. Zo besparen we jaarlijks 5.000 m3 water. Gemiddeld gebruikten we in 2011 1,42 liter water per liter product. In 2012 start in onze productievestiging een pilot om de Europese WaterStewardship Standard te implementeren.

  ZUIVEREN EN HERGEBRUIKEN

  Om ons watergebruik te verminderen, willen we tijdens de productie zo veel mogelijk water  hergebruiken. Al het water dat niet direct wordt hergebruikt, gaat naar een voorzuivering. Na verdere zuivering door de gemeentelijke afvalwaterzuivering wordt het schone water lokaal teruggebracht in de natuur. In 2011 werkten we met omliggende bedrijven aan plannen voor een gezamenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie. In 2012 onderzoeken we of we meer afvalwaterkunnen hergebruiken voordat dit naar deafvalwaterzuivering gaat.

  WATERWINGEBIEDEN BESCHERMEN

  Wereldwijd dragen we actief bij aan het duurzame beheer en de bescherming van stroomgebieden en waterwingebieden. Onze productievestiging in Dongen maakt gebruik van de lokale waterbron De Wildert. In 2011 kreeg het gebied rondom deze bron officieel een beschermde status.