Arla Foods BV

Bedrijfsgegevens

 • Arla Foods BV
 • Gildenstraat 30
 • 3861 RG Nijkerk
 • Drenthe
 • Telefoon: 0332476222
 • Website: http://www.arla.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  Wij geloven in natuurlijke producten, duurzame bedrijfsvoering en transparantie. Deze overtuiging is geworteld in het wereldwijde Arla-beleid voor Corporate Social Responsibility en in de Arla-filosofie Closer to Nature™ (Dichter bij de natuur™).

  De Arla-kernwaarden zijn Lead, Sense & Create. In alle landen, wereldwijd, waar Arla Foods actief is werken we met deze kernwaarden. 

  LEAD
  Bij Arla Foods nemen we de leiding. We zijn pro-actief. We nemen het voortouw.
  Daarin vinden wij de volgende competenties van belang: visie, besluitvaardigheid, leiderschap en passie & ambitie.

  SENSE
  Bij Arla Foods hebben we gevoel voor onze medewerkers, consumenten en de wereld om ons heen. We zijn open-minded en integer.
  Daarin vinden wij de volgende competenties van belang: overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, veranderingsgezindheid.

  CREATE
  Bij Arla Foods creëren we. We willen inspireren en geïnspireerd worden.
  Daarin vinden wij de volgende competenties van belang: creativiteit, ondernemerschap, aanpassingsvermogen.

  ISO 14001 en ISO 26000

  Onze medewerkers maken deel uit van onze milieu- en veiligheidssystematiek. Ons milieumanagementsysteem is ISO 14001 gecertificeerd.
  Bovendien is Arla Foods Nederland gecertificeerd op niveau 3 van de MVO Prestatieladder. Deze toont objectief en concreet aan hoe duurzaam we werken. Daarnaast hebben we een Zelfverklaring ISO 26000 opgesteld. Deze laat zien dat Arla de principes en richtlijnen van de internationale standaard voor duurzaam ondernemen ISO 26000 volledig heeft ingevoerd.

  Gedragscode medewerkers
   
  Arla-medewerkers zijn zich bewust van de impact van hun handelen op het milieu. Hun houding is gericht op het tegengaan van verspilling in het dagelijkse werk. Ook met eigen initiatieven proberen zij - het natuurlijke, duurzame karakter te verbeteren van onze producten en organisatie. Voor het maatschappelijk verantwoord gedrag van onze medewerkers hebben we een gedragscode.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Biodiversiteit is geen apart thema binnen ons duurzaamheidsprogramma Dichter bij de natuur maar valt onder andere onder de thema's Dierenwelzijn en Duurzaam inkopen (zie onderstaand). Zo draagt weidegang niet alleen bij aan dierenwelzijn, maar ook aan het behoud van biodiversiteit door natuurlijke begrazing en bemesting. Zo dragen we zorg voor het behoud van het Nederlandse landschap én natuur.

  Hetzelfde geldt voor het duurzaam inkopen van grondstoffen als cacao en soja. Door dit op een duurzame en verantwoorde manier te doen, blijven bomen en plantensoorten behouden en worden leefgebieden van dieren gerespecteerd.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Bij de inkoop van melk houden we rekening met dierenwelzijn. In 2012 hebben we het Convenant Weidegang ondertekend. Het doel van dit Convenant is om koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Weidegang is belangrijk omdat dit bijdraagt aan het natuurlijke gedrag van koeien. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door voor al onze dagverse producten onder de merken Arla en Melkunie alleen melk te gebruiken die gegarandeerd afkomstig is van koeien die van het voorjaar tot in het najaar, ten minste 6 uur per dag, minimaal 120 dagen per jaar in de wei lopen (weidemelk).

   In 2020 willen we dat 20% van onze producten biologisch is; gemaakt van melk afkomstig van biologische koeien. Deze melkkoeien krijgen 100% biologisch voer en hun wei is niet bewerkt met kunstmest of chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen. Biologische koeien krijgen geen preventieve geneesmiddelen en worden bij voorkeur niet onthoornd. Er gelden diervriendelijke normen voor de hoeveelheid stalruimte.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

   

  Bij de inkoop van producten en diensten streven we naar langdurige relaties met onze leveranciers en naar samenwerkingstrajecten in de keten. We werken daarom met voorkeursleveranciers die we niet alleen selecteren op basis van prijs en kwaliteit, maar ook op basis van hun duurzaamheidsprestaties. We beoordelen leveranciers op aspecten als voedselveiligheid, milieuzorg, sociale verantwoordelijkheid, productkwaliteit en ethiek.

   

  Voorkeursleveranciers wordt gevraagd onze Supplier Code of Conduct te tekenen. Deze bevat onze normen en waarden ten aanzien van de omgang met het milieu, omkoping en corruptie, en goed werkgeverschap. We voeren audits uit bij onze leveranciers om te kunnen vaststellen of de Supplier Code of Conduct wordt nageleefd.

   

  Soja

   

  We hanteren een streng beleid ten aanzien van soja. Ondanks het feit dat slechts een klein deel van het voer van melkkoeien bestaat uit sojaschroot, zijn wij ons bewust van de nadelige effecten van onverantwoorde sojateelt. Arla is daarom lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS). RTRS-gecertificeerde soja betekent duurzame soja, geproduceerd met aandacht voor natuurbehoud, biodiversiteit, verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen, goede arbeidsomstandigheden en respect voor landrechten van lokale gemeenschappen.

   

  De rijksoverheid heeft met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Landen Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) afgesproken dat de melkveehouderij in 2015 volledig moet zijn overgeschakeld op het gebruik van RTRS-gecertificeerde soja. Tegen deze achtergrond ondersteunt Arla sinds 2010 in samenwerking met Solidaridad kleinschalige gezinsbedrijven in Brazilië bij de teelt van soja volgens de RTRS-criteria (eerst via het Soy Producer Support Initiative en sinds 2013 via het Farmer Support Programme).

   

  Cacao

  In december 2010 zijn we begonnen met het gebruik van duurzame cacao voor onze producten. Hiervoor werken we samen met certificeringsorganisatie UTZ CERTIFIED. Met de aankoop van gecertificeerde cacao ondersteunen we boeren in ontwikkelingslanden bij hun duurzame cacaoproductie. De cacao is zowel verantwoord uit sociaal oogpunt als uit milieuoogpunt.

  Palmolie

  Sinds december 2012 is Arla lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Arla koopt alleen palm olie van producenten die lid zijn van de RSPO, en wij eisen van onze leveranciers dat zij dezelfde voorwaarden stellen aan hun eigen leveranciers.  

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Verpakkingen

  Als er een keuze is, gebruiken wij verpakkingen die minder belastend zijn voor het klimaat. Onze drinkbekers hebben een kartonnen wikkel, waardoor minder kunststof nodig is. Bij het maken van karton komt minder CO2 vrij dan bij de productie van kunststof. Alle kartonnen verpakkingen die wij voor onze merken Arla en Melkunie gebruiken, zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd karton. FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). Het FSC-keurmerk garandeert dat de grondstof voor de kartonnen verpakking afkomstig is uit bossen die verantwoord worden beheerd. Ten slotte zijn onze PET flessen voor 50% gemaakt van gerecycled kunststof.

  Keurmerken
 • Energie

  Ons energiebeleid heeft drie elementen: we verminderen ons energieverbruik, we verduurzamen de energie die we echt nodig hebben en waar verduurzamen niet mogelijk is compenseren we de CO2-uitstoot. Onze doelstelling voor 2020 is een reductie van ons energieverbruik met 30% ten opzichte van 2005.

  Ons energieteam werkt dagelijks aan het monitoren en verminderen van ons energieverbruik. Het team maakt hiervoor gebruik van een energie-monitoringsysteem, dat goed inzicht geeft in onze energiestromen. In 2013 hebben wij ons energiemonitoringsysteem nog eens uitgebreid met tientallen extra energiemeters, zodat we lekkages vroegtijdig kunnen opsporen.

   

  We vergroenen ons elektriciteitsverbruik al jaren door uitsluitend groene stroom te gebruiken, met als bronnen windkracht en waterkracht. Naar aanleiding van de discussie over groene stroom uit Noorse waterkrachtcentrales hebben we in 2013 besloten om per 1 januari 2014 volledig over te stappen op groene stroom uit windenergie, opgewekt door Nederlandse agrariërs. Hiervoor werken wij al jaren samen met Groenbalans. De geleverde windenergie komt van Windunie; een coöperatie van 250 leden. Op dit moment zijn de leden van Windunie gezamenlijk de grootste producent van windenergie in Nederland.

   

  Ons energieverbruik is in de periode 2005-2013 met ruim 15% afgenomen to 1162 kJ per liter product.

 • Grondstoffen en reststromen

  Ons beleid richt zich op het reduceren van het gebruik van materialen en grondstoffen en het hergebruik van reststromen.

   

  Een betere afstemming tussen onze afdelingen voor de productie en materialenplanning, verkoop en inkoop heeft in in de afgelopen jaren geleid tot een forse reductie van de materiaalverliezen. Sommige reststromen zijn onvermijdelijk, bijvoorbeeld door productwisselingen en het reinigen van machines. Deze reststromen worden gebruikt als grondstof voor voedsel voor dieren. Producten die we niet meer aan klanten kunnen leveren maar nog voldoende lang houdbaar zijn, worden wekelijks gedoneerd aan de voedselbank Arnhem.

   

  Voedselverspilling

  Arla ziet voedselverspilling als een belangrijk thema en zet zich actief in om verspilling van zuivelproducten tegen te gaan. Hiermee dragen wij bij aan de doelstelling van de staatssecretaris van EZ om de verspilling met 20% terug te dringen in 2015. Onze inzet richt zich op twee plaatsen in de keten: de consument en de fabriek. Bij de consument gaat het om het geven van voorlichting en het aanbieden van hulpmiddelen om te helpen minder te verspillen. In de verwerkingsfase worden productieprocessen geoptimaliseerd en reststromen zoveel mogelijk benut voor hergebruik. We inventariseren momenteel de mogelijkheden voor communicatie richting consument (bijvoorbeeld over de bruikbaarheids- of houdbaarheidsdatum), verdere optimalisering van het productieproces en aanpassing van eigenschappen van producten, verpakkingen, portiegroottes en de verwerking van reststromen om verspilling tegen te gaan.

  Arla communiceert al sinds 2012 op haar verpakkingen over het tegengaan van voedselverspilling: Maak de pakken helemaal leeg door ze op te rollen en Koop nooit te veel in één keer. In de komende jaren willen we ons richten op verpakkingen waar minder zuivel in achterblijft.

  Verder heeft Arla zitting in de werkgroep Voedselverspilling van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Deze werkgroep, waarin alle ketenpartijen in de zuivel en de overheid deelnemen geeft invulling aan het beleid van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en heeft een statement opgesteld ten aanzien van voedselverspilling. Hierin is onder andere opgenomen dat de NZO leden gezamenlijk actie gaan ondernemen om voedselverspilling tegen te gaan. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het geven van voorlichting over de houdbaarheid van zuivel en houdbaarheidsdata in het algemeen en het geven van tips voor aankoop en bewaren van zuivelproducten en het goed legen van verpakkingen

 • Transport

  We zijn voortdurend bezig om de CO2-uitstoot per liter vervoerd product te reduceren. Samen met onze transporteurs zetten we in op het verhogen van de beladingsgraad van de vrachtwagens die de producten naar onze klanten vervoeren.

  Arla gaat al geruime tijd aan kop op het gebied van CO2-reductie in de logistiek. Dat bleek ook uit de Lean and Green Star die Arla in juni 2012 ontving van het logistieke verduurzamingsnetwerk Connekt. Daarmee zijn we erkend als een van de bedrijven die in Nederland aan kop gaan op het gebied van CO2-reductie in de logistiek. In de periode 2005-2013 hebben wij onze CO2 uitstoot al met 70% weten te reduceren tot 9,7 gram CO2 per liter product.

  Voor onze biologische melk werken we samen met Eko Holland, een verband van 100 biologische melkveehouders in Nederland. Omdat de marktvraag naar biologische melk groter is dan het aanbod in Nederland, halen wij een deel van de benodigde biologische melk bij Arla Denemarken (de grootste producent van biologische melk in de wereld). De CO2-uitstoot van het transport naar Nederland compenseren we samen met onze partner Trees for All. De bijdrage van Arla gaat naar bosprojecten die zich richten op het verbeteren van de positie van duizend boerenfamilies in Bolivia. Arla draagt financieel bij aan het bosprogramma ArBolivia, waarbij bomen worden geplant en bossen worden beschermd. In 2013 is 326 ton CO2 gecompenseerd met de heraanplanting van 978 bomen.

 • Water en bodem

  Het waterbeleid van Arla richt zich op het beperken van de impact op onze directe omgeving, zoals de Veluwe en het Eemland, waaraan we bronwater onttrekken. Voor het waterverbruik en de hoeveelheid afvalwater werken we aan een reductie met 50% in 2020 (ten opzichte van 2005). 

  Met het milieumonitoringsysteem in onze fabriek bewaken we het waterverbruik continu. Medewerkers die speciaal zijn aangewezen voor het terugdringen van verspilling initiëren projecten die leiden tot besparingen. Daarnaast motiveren zij collega’s om zelf ook aan de slag te gaan met het terugdringen van verspilling van materialen en grondstoffen.

  Ons waterverbruik is in de periode 2005-2013 met zo'n 13% gedaald tot 2,77 liter water per liter product. Echter, waterreductie blijft een uitdaging, omdat een steeds groter spanningsveld ontstaat tussen waterbesparingen enerzijds en meer waterverbruik door productwisselingen anderzijds. Bij vele kleine productiebatches moeten machines en leidingen relatief vaak worden gereinigd en gespoeld.

  Nadat we in 2012 hadden gesignaleerd dat het uitbestede beheer van onze afvalwaterzuivering onvoldoende werd uitgevoerd, hebben we bij het aflopen van het contract besloten om de waterzuivering in 2013 (opnieuw) in eigen
  beheer te nemen. Het rendement van de waterzuivering is hierdoor dusdanig verbeterd, dat we onze doelstelling voor 2020 in één keer hebben gehaald. In 2013 was de hoeveelheid Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) 0,77 kg per liter product, tegenover 1,03 kg in 2012 (-25%).

  Water

Merken van Arla Foods BV